خانواده خانواده تنها نهادی است که تنظیم کننده  کلیه رفتارهای جوامع انسانی است . برخی از جامعه شناسان ، پارا فراتر نهاده و گفته اند ((سعادت و شقاوت آینده ))برارزش و بهای خانواده متوقف است . خانواده با نوع تفکر ونگرش خود، سرنوشت نیک و یا بد انسان ها را رقم می زند . طبعا زندگی دست جمعی و اجتماعی ، زندگی تاثیرپذیری است و هر انسانی از پیرامونش متاثر میشود و نیز برپیرامونش اثر می گذرد . خانواده عضوی از جامعه است و تا جامعه سعادتمند نباشد ، روی سعادت را نخواهد دید . بنابراین ، قوانین اسلام برای خانواده ، جامع و همه جانبه است . بدون شک جامعه های گوناگونی از خانواده تشکیل شده اند که عنصراساسی جهت شکل گیری آنها خانواده است ، چرا که همانگونه که اهل منطق می گویند: محال است کلی در خارج تحقق پید
دسته ها : خانواده
دوشنبه بیست و هفتم 8 1387
X