شش میم در تربیت موفقدر مقاله قبل باعنوان تربیت آگاهانه از نگاه دکتر غفاری به عناصر تربیت پرداختیم و آموختیم که در سایه ی ایجاد توانایی ، سازگاری و مسئولیت پذیری در فرزندانمان می توان آنان را در مقابله با مشکلات مقاوم ساخت و کمک کرد تا با اتکاء به توانایی خود و البته در قدم اول با توکل به خدای حکیم و مهربان به مسئله گشایی بپردازد. در ادامه ، ایشان اثر شش میم را در تربیت موثر می دانند و عنوان می کنند که ... « نیاز روانی بچه‌های ما، عبارت است از انتقال اثر شش میم. این شش میم را هر کس در کارنامه گذشته زندگی‌اش دریافت کرده باشد، میم هفتمش موفقیت است که خود به خود پدید خواهد آمد: 1- تو محبوبی، 2- تو محترمی، 3- تو مطرحی، 4- تو مهمی، 5- تو مفیدی و 6- تو می‌فهمی.&n
دسته ها : خانواده
چهارشنبه نهم 11 1387
  آیا تنها پدرو مادر بودن کافی است؟ آیا باید به این دو کلمه، واژه عشق را افزود و گفت: پدر و مادر عاشق.آیا دوست داشتن برای تربیت کافی است؟ امروز متاسفانه الگوها، روزی در اوج اند و گاهی در فرود . سرمشق‌ها را گاه با مداد می‌نویسیم و گاه با جوهر ثابت و گاه نامرئی. هرگز نمی‌توان قدرت عشق را انکار کرد، همان عشق به کودک است که پاهایش را ساق بلورین می‌بینند، لبخندش را زیباترین پدیده و سختی شب بیداری را امری ممکن. اما سرمشق‌ها حد و مرز ندارند و عشق و نیاز، دائماً در حال تغییر. - گاه برای حرف‌های تازه‌ای که آموخته و می‌گوید به او می‌خندیم و تحسین‌اش می‌کنیم و روز دیگر برای بیان همان مطلب بر او خشم می‌گیریم.- گاه با شنیدن
دسته ها : خانواده
چهارشنبه نهم 11 1387
خانواده خانواده تنها نهادی است که تنظیم کننده  کلیه رفتارهای جوامع انسانی است . برخی از جامعه شناسان ، پارا فراتر نهاده و گفته اند ((سعادت و شقاوت آینده ))برارزش و بهای خانواده متوقف است . خانواده با نوع تفکر ونگرش خود، سرنوشت نیک و یا بد انسان ها را رقم می زند . طبعا زندگی دست جمعی و اجتماعی ، زندگی تاثیرپذیری است و هر انسانی از پیرامونش متاثر میشود و نیز برپیرامونش اثر می گذرد . خانواده عضوی از جامعه است و تا جامعه سعادتمند نباشد ، روی سعادت را نخواهد دید . بنابراین ، قوانین اسلام برای خانواده ، جامع و همه جانبه است . بدون شک جامعه های گوناگونی از خانواده تشکیل شده اند که عنصراساسی جهت شکل گیری آنها خانواده است ، چرا که همانگونه که اهل منطق می گویند: محال است کلی در خارج تحقق پید
دسته ها : خانواده
دوشنبه بیست و هفتم 8 1387
X