علل روانشناختی خنده: خنده می تواند علل متفاوت داشته و به انگیزه های مختلف صورت گیرد. از جمله: نشانه اعتماد به دیگران ،تقویت روابط اجتماعی، اجتناب از درگیری و برخورد، ایجاد صمیمیت و گویای پذیرش و تعاملات مثبت است.
دسته ها : عمومی
چهارشنبه نهم 11 1387
X