یکی ازعناصر موثردرتلاش های فردی یک دانش آموز،رقابت است؛ این عامل به دانش آموزکمک می کند تاضمن حفظ انگیزه، توان مطالعاتی خود را به حداکثر نزدیک کند؛ البته به شرط آنکه این رقابت توام با حسادت نباشد؛ چراکه دراین صورت می تواند یک عامل بازدارنده محسوب شود.رقبا دردوران دبیرستان وهنرستان ونیزپیش دانشگاهی بایکدیگر تفاوت دارند .دردوره دبیرستان وهنرستان، به دلیل طولانی تر بودن مسیر وعدم حساسیت، یک دانش آموز متوسط می تواند با شاگردان خوب وعالی رقابت کند؛ امادرمقطع پیش دانشگاهی، به دلیل کوتاه بودن زمان وحساسیت بیش تر، این کار توصیه نمی شود.درسالی که برای دانشگاه وکنکور آمادگی پیدا می کنید لازم است با دانش آموزانی رقابت کنید که فقط کمی ازخودتان بهتر هستند؛ چراکه رقابت یک دانش آموز متوسط بایک دانش آموز عالی درزمان آمادگی کنکور، معمولا به ناامیدی شدید وی منجر خواهد شد.گاهی حتی لازم است برای غلبه برناامیدی های به وجود آمده دردوره پیش دانشگاهی، به رقبای ضعیفتر از خودتان توجه کنید تابه ارزش تلاش های خود پی ببرید.بنابراین رقابت سالم، رقابتی است که:1- درآن ظلم به دیگری وجود نداشته باشد.2- باعث شکل گیری حسادت نشود.3- به افزایش تلاش ها وایجاد انگیزه مضاعف منجرشود.4- رقبا رامجبور به دروغگویی نکند.یکی از معضلات دوره آمادگی برای دانشگاه این است که دانش آموزان قوی به دلیل داشتن اضطراب، دانش آموزان ضعیفتر رانیز همتراز ورقیب خود محسوب می کنندواین تصور غلط باعث کم شدن تلاش هایشان می شود.پس به حرف های دیگران که باعث تضعیف روحیه وایجاد استرس واحساس کم کاری وضعف می شود توجه نکنید وفقط برنامه مطالعاتی خوتان را دنبال کنید.                             
دسته ها : عمومی
شنبه نهم 3 1388
X